Kategorie

Nejprodávanější produkty

Důležité informace

Slevy

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

společnosti

TP SHOP CZ s.r.o.

se sídlem Železnohorská 189, 583 01 Chotěboř

identifikační číslo: 24779709

zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40312

 

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese:

www.tpshop.cz

 

Kontaktní údaje:

tel.:  00420 607 171 036

e-mail: obchod@tpshop.cz

adresa provozovny:  Železnohorská 189, 583 01 Chotěboř

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti TP SHOP CZ s.r.o., se sídlem Železnohorská 189, 583 01 Chotěboř , identifikační číslo: 24779709, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40312 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese:

www.tpshop.cz

(dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku, jakož i právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Ve smyslu výše uvedeného ustanovení občanského zákoníku je spotřebitelem člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat v souladu s ust. § 1752 odst. 1 občanského zákoníku. Změnu obchodních podmínek oznámí prodávající na webové stránce. Kupující, který má zřízen uživatelský účet dle bodu 3. obchodních podmínek, má právo změnu obchodních podmínek ve lhůtě patnácti (15) dnů od prvního přihlášení se do uživatelského účtu po oznámení změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době patnácti (15) dnů, o které smluvní strany prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.

2.  INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

2.1. Prodávající uzavírá kupní smlouvy, jejichž předmětem je zejména prodej a koupě nábytku a jeho příslušenství, podlah, nábytkových kování, posuvných dveřních systémů a dalšího zboží uvedeného na webové stránce prodávajícího.

2.2. Ohledně ceny zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že:

2.2.1 Ceny poskytovaného zboží jsou na webové stránce uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Společně s kupní cenou je kupující povinen hradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží. Náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí kupující vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny. Takové náklady hradí výlučně kupující.

2.2.2 Náklady na navrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel. K tomu blíže viz bod 2.3.4 obchodních podmínek.

2.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy platí, že:

2.3.1 Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost (to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů) a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

2.3.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 2.3.1 obchodních podmínek, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

2.3.3 Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitel na svůj náklad předá nebo je písemně zašle prodávajícímu na adresu sídla prodávajícího, na adresu jeho provozovny anebo elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@tpshop.cz.

2.3.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být spotřebitelem prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu, a to předáním nebo zasláním zpět na adresu sídla či provozovny prodávajícího. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude zboží prodávajícímu odesláno nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.

2.3.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli kupní cenu za zboží do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Spotřebitel je povinen v případě odstoupení od kupní smlouvy uvést číslo bankovního účtu, na který má být kupní cena vrácena. Nebude-li tato povinnost splněna, je prodávající oprávněn vrátit kupní cenu zasláním na bankovní účet, z něhož byla kupní cena spotřebitelem zaplacena. Prodávající je oprávněn vrátit spotřebiteli kupní cenu již při vrácení zboží spotřebitelem, tj. v případě předá-li spotřebitel zboží prodávajícímu na adrese jeho sídla či provozovny, a to oproti potvrzení o vrácení kupní ceny. Kupní cena může být ponížena, jsou-li pro to zákonné důvody.

2.4. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny. Nárok na náhradu škody je prodávající oprávněn uplatnit v případě vrácení poškozeného a/nebo opotřebovaného zboží, včetně případu, kdy jsou odstraněna originální označení zboží (cedulky, nálepky apod.).

2.5. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, je-li s ním nakládáno jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.6. Kupující nevyužívá možnosti mimosoudního vyřizování stížnosti spotřebitelů.   V případě stížnosti se mohou spotřebitelé bezplatně obrátit na  orgán státního dozoru nebo dohledu. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Registrací se rozumí vyplnění alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní webové stránky, přístupových údajů a jejich následném uložení do databáze webové stránky. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Kupující je povinen učinit všechna přiměřená opatření k utajení přístupu k uživatelskému účtu. Kupující v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití přístupových údajů nebo uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou prodávajícímu nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení ochrany přístupových údajů je kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva (2) roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, obchodních podmínek a/nebo z platných právních předpisů.

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a jeho vlastnostech, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na dopravu a na navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.  Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.4. Pro objednání zboží „vloží“ kupující objednávané zboží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu kliknutím na tlačítko „vložit do košíku“ na grafickou podobu košíku či na tlačítko s obdobným významem a následně vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.4.1 objednávaném zboží,

4.4.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží,

4.4.3 údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží (přitom bude kupující informován o nákladech na doručení zboží)

(dále společně jen jako „objednávka“).

4.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku nebo odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

4.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku                    v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.9. Prodávající poskytuje kupujícímu/spotřebiteli na zboží záruku, je-li záruční doba uvedena u daného zboží ve webovém rozhraní obchodu nebo na prodávaném zboží, jeho obalu či v připojeném návodu, a to po dobu uvedené záruční doby, přičemž poskytnutí záruky se řídí podmínkami výrobce včetně případného omezení záruky pouze pro spotřebitele.

4.10. Prodávající na žádost kupujícího poskytne kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy informace týkající se poskytované záruky u daného zboží, její délce a podmínkách jejího uplatnění, není-li tato informace uvedena ve webovém rozhraní obchodu.

4.11. Právo odstoupit od kupní smlouvy nebo práva z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího na adrese jeho sídla, provozovny anebo na adrese elektronické pošty prodávajícího obchod@tpshop.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

5. KUPNÍ SMLOUVA

5.1. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením přijetí objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu dle bodu 4.7. obchodních podmínek. Od tohoto okamžiku je prodávající a kupující zavázán z kupní smlouvy.

5.2. Kupující kupuje od prodávajícího zboží, které si zvolil ve webovém rozhraní obchodu vložením do nákupního košíku, a to v množství, které si kupující zvolil/nastavil u daného zboží a kupující se zavazuje uhradit za dané zboží cenu, která je u daného zboží uvedena.

5.3. Prodávající je oprávněn až do okamžiku odeslání zboží kupujícímu od kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od kupní smlouvy se považuje i oznámení prodávajícího, že kupujícím objednané zboží nemůže dodat. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu na bankovní účet sdělený pro tyto účely kupujícím, případně na bankovní účet, z něhož byla kupní cena zaplacena.

5.4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, ať již ze strany kupujícího nebo prodávajícího, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar.

5.5. Vlivem technické chyby ve webovém rozhraní obchodu může dojít k zobrazení kupní ceny zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně takového zboží na trhu. V takovém případě nemá prodávající povinnost dodat zboží za takto uvedenou cenu kupujícímu, kontaktuje kupujícího a sdělí mu skutečnou cenu zboží. Pokud kupující za skutečnou cenu zboží odmítne přijmout, ruší se kupní smlouva od počátku.

5.6. Kupující bere na vědomí, že fotografie u zboží ve webovém rozhraní obchodu mohou být ilustratorní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejich převedení do zobrazení v technickém prostředku kupujícího. Proto je kupující povinen seznámit se s popisem zboží a v případě nejasností kontaktovat prodávajícího.

5.7. Nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení zboží, které je předmětem kupní smlouvy, přechází na kupujícího, který je spotřebitelem, okamžikem převzetí zboží.

5.8. Nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení zboží, které je předmětem kupní smlouvy, přechází na kupujícího, který není spotřebitelem, okamžikem předání zboží prvnímu dopravci.

5.9. Kupující na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Kupující má právo zvolit z možností zobrazených ve webovém rozhraní obchodu způsob zaplacení kupní ceny zboží a případně dalších peněžitých plnění, přičemž zvolí jednu z těchto možností úhrady:

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

b) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2114018902/2700, vedený u společnosti Unicredit Bank (dále jen „účet prodávajícího“).

 6.2. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do čtrnácti (14) dnů od uzavření kupní smlouvy.       V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li v obchodních podmínkách uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží. Součástí kupní ceny za zboží nejsou náklady vynaložené kupujícím na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny zboží (bankovní poplatky, odměny). Takové náklady jsou výlučně náklady kupujícího.

6.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.  Prodávající je však oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.6. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k prodávanému zboží až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny za dané zboží kupujícím.

6.7. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího v případě vyžádání kupujícího nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy.

6.8. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

6.9. Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost Comgate a.s. je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a doručením zboží, a to ve výši uvedené ve webovém rozhraní obchodu u dané objednávky.

7.2. Způsob zabalení zboží určuje prodávající. To nevylučuje možnost sjednání způsobu zabalení zboží dle požadavků kupujícího. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.3. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží v přiměřené lhůtě od uzavření kupní smlouvy, nejdéle však do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Je-li lhůta dodání uvedená ve webovém rozhraní obchodu u konkrétního zboží delší než 30 dnů, platí pro dodání tohoto zboží tato delší lhůta.

7.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8. REKLAMAČNÍ ŘÁD

8.1. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího týkající se práv z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, a to zejména ustanovením § 2085 a násl. občanského zákoníku. Je-li kupující spotřebitelem, řídí se práva a povinnosti týkající se práv z vadného plnění občanským zákoníkem, a to zejména ustanovením § 2158 a násl. občanského zákoníku, a dále zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8.2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:

8.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se nevztahuje u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

8.5. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

8.6. Má-li zboží vady, má spotřebitel právo požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti zboží. Není-li to možné, má právo odstoupit od kupní smlouvy.

8.7. Právo na dodání nového zboží bez vad, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od kupní smlouvy odstoupit.

8.8. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže.   

8.9. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle prodávajícího.

8.10. Je-li na zboží poskytována záruka, spotřebitel má právo uplatnit práva za vadného plnění v záruční době.

8.11. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout mu záruční list. Umožňuje-li to povaha zboží, postačuje namísto záručního listu vydat spotřebiteli doklad o zakoupení zboží obsahující údaje shodné jako záruční list.

8.12. V případě, že spotřebitel využije svého práva na odstranění vad zboží opravou u zboží, u kterého je pro účely záručních oprav určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo je v místě stejném jako sídlo provozovatele nebo v místě pro spotřebitele bližším, uplatní spotřebitel právo na opravu u tohoto podnikatele.

8.13. Reklamace zboží, včetně odstranění vad daného zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

8.14. Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví po dobu, než prodávající obdrží veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.

8.15. Prodávající nebo jím určená osoba vyzve po řádném vyřízení reklamace spotřebitele k převzetí opraveného zboží.

8.16. Nárok na uplatnění práv z vad zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, to je zejména používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

8.17. Kupující může pro uplatnění reklamace využít vzorový formulář, jenž tvoří přílohu č. 2 obchodních podmínek.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Kupující je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Kupující využívá efektivní zabezpečovací technologie za účelem zabránění neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů.

9.2. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou obsaženy zde

10. PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

10.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@tpshop.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a vzorový formulář pro uplatnění reklamace.

11.5. Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 1.1.2024